Title
Cycling
in Shanghai
Year
2015
Medium
Urban
Research
Professor
Partner
Weijie Fu
Tianyun Zhang
Yuqi Wei
Jiawen Li
Jieyu Shi
Shiyao Zhou

The research has been published into a book Cycling @ Shanghai.